بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با رابطین سامانه ها

 سامانه اتوماسیون اداری (ERP)  ------------------------ داخلی - 2002 / مستقیم : 33690823

 سامانه پست الکترونیک اعضای هیات علمی -------------- داخلی :2012 , 2016 / مستقیم : 33690821

 سامانه پست الکترونیک دانشجویان -----------------------  داخلی :2005 / مستقیم : 33690821

 اکانت اینترنت دانشگاه ----------------------------------- داخلی : 2123 ، 2005 / مستقیم : 33690821

 سامانه آموزش الکترونیکی------------------------------- داخلی : 2139 / مستقیم : 44082139

 سامانه ترفیع : خانم حقیقت گو---------------------------- داخلی 2101 / مستقیم : 44082101

 سامانه داده پردازی پژوهش ----------------------------- خانم مرادی - داخلی 6144  / مستقیم : 44086144

 سامانه وضعیت تدریس --------------------------------- آقای صابرفرد - داخلی 2161 / مستقیم : 44082161

سامانه پرداخت آنلاین -----------------------------------آقای اعلایی : داخلی 2047 / مستقیم : 44082047