بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسنل و ساختار تشکیلاتی مرکز فناوری اطلاعات

 

  •  مهندس سیده مهین دلیرصفت : معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
  •  سید جلیل شبگو منصف : کارشناس مسئول نرم افزار
  • آرش ساغری : تکنسین شبکه مرکز
 
دفتر رئیس مرکز : داخلی ۲۰۱۲

معاون مرکز : داخلی ۲۰۰۹

————————————————————–

  •  سامانه ERP : داخلی۲۰۰۲
  • سامانه ایمیل و homepage اساتید : داخلی 2002
  • پشتیبانی فنی  : داخلی ۲۰۱۷
  • شبکه و اینترنت : داخلی ۲۰۰۵ ،  ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۷