پرسنل و ساختار تشکیلاتی مرکز فناوری اطلاعات

 •  مهندس سیده مهین دلیرصفت : معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (2009)
 • سید جلیل شبگو منصف : کارشناس مسئول نرم افزار (2012)
 • آرش ساغری : تکنسین شبکه مرکز (2005)
 • میثم عبدالهی: کارشناس فناوری اطلاعات (2007)
 • محمد رزاقی: کارشناس فناوری اطلاعات (2123)
 • دفتر رئیس مرکز : داخلی 2123

————————————————————–

 • سامانه ERP : داخلی 2002 و 2123
 • سامانه ایمیل : داخلی 2012
 • صفحه شخصی اساتید و سامانه آموزش الکترونیکی : 2015
 • مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری همکاران در سازمان مرکزی  : داخلی 2017
 • شبکه و اینترنت : داخلی 2005 و 2006 و 2007