بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها


اهداف و برنامه ها

طرح هايي که در حال اجرا و پي گيری مي باشند : طرح توسعه شبکه بی سیم در دانشکده ها و خوابگاه های ارشد و دکتری طرح پیاده سازی امنيت شبکه -آماده سازی بستر شبکه برای ایجاد امنیت در شبکه دانشگاه طرحهاي آينده : تکميل پروژه سيکل فيبر نوري دانشگاه ايجاد سيستم امنيتی شبکه دانشگاه