بستن
FA EN AR RU FR CHI

برطرف شدن اختلال در دسترسی به سامانه ها به دلیل عملیان فنی مخابرات استان

برطرف شدن اختلال در دسترسی به سامانه ها به دلیل عملیان فنی مخابرات استان


برطرف شدن اختلال در دسترسی به سامانه ها به دلیل عملیان فنی مخابرات استان

اختلال در دسترسی به اینترنت و سامانه های دانشگاه گیلان که از شب گذشته به دلیل عملیات فنی شرکت زیر ساخت مخابرات استان ایجاد شده بود برطرف گردید.