بستن
FA EN AR RU FR

تغییر لینک ورود به سامانه آموزش دانشگاه

تغییر لینک ورود به سامانه آموزش دانشگاه


به اطلاع کاربران محترم می رساند

با توجه به جداسازی لینکهای ورود به سامانه جامع آموزش دانشگاه و سامانه اتوماسیون اداری کارکنان و اساتید ، کاربران محترم  صرفا از لینکهای زیر جهت ورود به سامانه استفاده نمایند

سامانه جامع آموزش برای دانشجویان : sada.guilan.ac.ir

لینک سامانه اتوماسیون اداری برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه : erp.guilan.ac.ir