بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییر لینک ورود به سامانه آموزش دانشگاه

تغییر لینک ورود به سامانه آموزش دانشگاه


به اطلاع کاربران محترم می رساند

با توجه به جداسازی لینکهای ورود به سامانه جامع آموزش دانشگاه و سامانه اتوماسیون اداری کارکنان و اساتید ، کاربران محترم  صرفا از لینکهای زیر جهت ورود به سامانه استفاده نمایند

سامانه جامع آموزش برای دانشجویان : sada.guilan.ac.ir

لینک سامانه اتوماسیون اداری برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه : erp.guilan.ac.ir