بستن
FA EN AR RU FR CHI

حساب کاربری اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

حساب کاربری اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه


حساب کاربری اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

نام کاربری و رمز عبور کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان بطور پیش فرض کد ملی آنها میباشد.