بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهنمای سامانه پست الکترونیک

راهنمای سامانه پست الکترونیک


راهنمای سامانه پست الکترونیک

Microsoft Internet Explorer 6 با کلیک نمودن برروی لینک [ ورود به سیستم ] در محیط Internet Explorer 6، دیالوگی ( نشان داده شده در شکل زیر ) به منظور تائید [ Certificate ] باز می شود. http://89.144.141.170/staff/images/ca_img.png لطفا به روی کلید [ Yes ] کلیک نمائید. Microsoft Internet Explorer 8 با کلیک نمودن برروی لینک [ ورود به سیستم ] در محیط Internet Explorer 8، متن زیر مشاهده میشود. برای ورود به سیستم لینک [ Continue to this website (not recommended).] را کلیک کنید. Mozilla Firefox ( ورژن های قدیمی تر ) در صورتیکه از Firefox ( ورژن های قدیمی تر) استفاده می کنید برای تایید [ Certificate ] مراحل زیر را اعمال نمایید ( بر روی لینکها و یا کلید های نشان داده شده با فلش کلیک نمایید. ):   Mozilla Firefox ( ورژن های جدید تر ) در صورتیکه از Firefox ( ورژن های جدید تر ) استفاده می کنید برای تایید [ Certificate ] مراحل زیر را اعمال نمایید ( بر روی لینکها و یا کلید های نشان داده شده با فلش کلیک نمایید. ):