بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهنمای شماره 1

راهنمای شماره 1


راهنمای شماره 1

ابتدا وارد سایت دانشگاه گیلان شده و لینک اتوماسیون اداری را انتخاب نمایید. سپس مطابق تصاویر زیر عمل نمایید http://it.guilan.ac.ir/files/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8/h3.png