بستن
FA EN AR RU FR CHI

سرویس FTP

سرویس FTP


سرویس FTP

امکان استفاده از سرويس ftp فقط از داخل دانشگاه مقدور مي باشد. برای دسترسی به فايلها ftpرا کليک نماييد.