بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی اینترنت به دلیل بروز اشکال در زیرساخت مخابرات

قطعی اینترنت به دلیل بروز اشکال در زیرساخت مخابرات


قطعی اینترنت به دلیل بروز اشکال در زیرساخت مخابرات

"قابل توجه کاربران محترم اینترنت دانشگاه قطعی اینترنت در روز 5شنبه پنجم اسفند به دلیل بروز اشکال فنی  درخط اصلی زیرساخت مخابرات ایجاد شده بود.