بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی اینترنت دانشکده تربیت بدنی

قطعی اینترنت دانشکده تربیت بدنی


قطعی اینترنت دانشکده تربیت بدنی

" به اطلاع کاربران شبکه اینترنت دانشکده تربیت بدنی می رساند به دلیل مشکل فنی در لینک ارتباطی تا اطلاع ثانوی ارتباط اینترنت دانشکده و خوابگاه های بنت الهدی قطع است" مرکز فاوا دانشگاه