بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی اینترنت دانشگاه-پنجشنبه 6 آبان

قطعی اینترنت دانشگاه-پنجشنبه 6 آبان


قطعی اینترنت دانشگاه-پنجشنبه 6 آبان

به دلیل مشکل در لینک ارتباطی مخابرات ، اینترنت دانشگاه قطع میباشد. کارشناسان این مرکز درحال پیگیری و رفع مشکل میباشند.