بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه


نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

نمودار زیر میزان مصرف اینترنت دانشگاه در 24 ساعت گذشته را نمایش میدهند: