بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسنل و ساختار تشکیلاتی

پرسنل و ساختار تشکیلاتی


پرسنل و ساختار تشکیلاتی

-مهندس سیده مهین دلیرصفت : معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 آرش ساغری : تکنسین شبکه مرکز
سید جلیل شبگو منصف : کارشناس مسئول نرم افزار
دفتر رئیس مرکز : داخلی 2012 معاون مرکز : داخلی 2009 --------------------------------------------------------------
  • سامانه ایمیل و homepage اساتید : داخلی 2016
  •  سامانه ERP : داخلی2002
  • پشتیبانی فنی  : داخلی 2017
  • شبکه و اینترنت : داخلی 2005 ،  2006 ، 2007