ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طرف ریاست دانشگاه انتخاب و منصوب می‌گردد. این مرکز در چارت سازمانی در زیر مجموعه ریاست دانشگاه قراردارد.  از بدو تأسیس دانشگاه گیلان تاکنون افراد مشروحه زیر ریاست این مرکز را برعهده داشته‌اند:

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی در هنگام تصدی و رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی در زمان تصدی

مدت اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

محمدحسن شناسا

دکتری سیستم های کنترل

استادیار

1367

1373

غلامحسین پناهی

دکتری ریاضیات

استادیار

1373/11/4

1374/11/15

محمدحسن شناسا

دکتری سیستم های کنترل

استادیار

1374/11/20

1380/3/20

هاشم صابری نجفی

دکتری ریاضی کاربردی

استادیار

1380/3/21

1393/2/6

شهباز ظهر ریحانی

دکتری برق الکترونیک

استادیار

1393/2/7

1395/7/30

فرشید مهردوست

دکتری ریاضی کاربردی

دانشیار

1395/8/1

1401/02/20

مهدی امینیان دکتری کامپیوتر استادیار 1401/02/20 1401/07/10
رضا ابراهیمی آتانی دکتری برق الکترونیک دانشیار 1401/07/10 1402/03/16
فرید فیضی دکتری کامپیوتر استادیار 1402/03/16 تاکنون

 


افراد زیر در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان دارای مسئوليت هستند:

نام و نام خانوادگی

سمت

سیده مهین دلیرصفت معاون مرکز
سید جلیل شبگو منصف کارشناس مسئول نرم افزار
آرش ساغری کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
زینب حقی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
مریم محسن خواه املشی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
زهرا کاظم نژاد کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
محمد رزاقی سیاهرودی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی