مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمایندگان در دانشکده ها

رابطین سامانه ها

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

فرید فیضی سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی: 2123
سیده مهین دلیرصفت معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی: 2009
سید جلیل شبگو منصف

کارشناس مسئول نرم افزار

سامانه ایمیل

داخلی: 2012
آرش ساغری

کارشناس فناوری اطلاعات

اینترنت

داخلی: 2005
مریم محسن خواه

کارشناس فناوری اطلاعات

دیتاسنتر

داخلی: 2013
زهرا کاظم نژاد کارشناس فناوری اطلاعات داخلی: 2013
محمد رزاقی

کارشناس فناوری اطلاعات

مسئول دفتر رياست مركز

سامانه اتوماسیون اداری

داخلی: 2123

مستقیم: 33690821
33690823

زینب حقی

کارشناس فناوری اطلاعات

سامانه اتوماسیون اداری

داخلی: 2002
 

سامانه آموزش الکترونیکی

پرتال دانشگاه گیلان

صفحه شخصی اساتید

وبینارها

داخلی: 2015

مستقیم: 33690179

  شبکه و اینترنت داخلی: 2006 و 2016
  مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری همکاران در سازمان مرکزی داخلی: 2017

 

نام دانشکده

شماره تماس

ادبیات و علوم انسانی داخلی: 4044
تربیت بدنی داخلی: 210
علوم پایه، علوم ریاضی و گیلانشناسی داخلی: 215
علوم کشاورزی داخلی: 5019
فنی و مهندسی داخلی: 3125
فنی و مهندسی شرق گیلان داخلی: 17
معماری و هنر داخلی: 3156
منابع طبیعی داخلی: 117
پردیس دانشگاهی

داخلی: 113

مستقیم: 33331279

معاونت پژوهشی و کتابخانه مرکزی داخلی: 6001

 

نام سامانه

رابط

شماره تماس

 سامانه اتوماسیون اداری (ERP)

محمد رزاقی سیاهرودی

داخلی: 2123

مستقیم: 33690823-33690821

زینب حقی داخلی: 2002
سامانه پست الکترونیک اعضای هیات علمی جلیل شبگو منصف

داخلی :2012

مستقیم: 44082012

سامانه پست الکترونیک دانشجویان آرش ساغری

داخلی :2005

مستقیم: 33690821

اکانت اینترنت دانشگاه

آرش ساغری

-

داخلی: 2006 - 2005

مستقیم: 44082006

سامانه آموزش الکترونیکی -

داخلی: 2015

مستقیم: 33690179

سامانه ترفیع فاطمه حقیقت گو

داخلی: 2101

مستقیم: 44082101

سامانه داده پردازی پژوهش صدیقه مرادی

داخلی: 6144

مستقیم: 44086144

سامانه وضعیت تدریس امیر صابرفرد

داخلی: 2161

مستقیم: 44082161

سامانه پرداخت آنلاین حسین اعلایی

داخلی: 2047

مستقیم: 44082047

همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

Responsive Image